Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Skattesvig, momssvig og afgiftssvig

Ved skattesvig, momssvig og afgiftssvig forstås, at en gerningsmand helt eller delvist unddrager sig beskatning, at betale moms eller afgifter.

 

Bestemmelsen i Straffelovens § 289 (berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler) har følgende formulering:

 

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.